JR Juristen

Algemene Voorwaarden

JR Juristen

Algemene Voorwaarden JR Juristen

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
1.1 JR Juristen: Eenmanszaak, gevestigd te Ulvenhout en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Breda, handelsregisternummer 53334272.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met JR Juristen.
1.3 Opdrachtnemer: JR Juristen
1.4 Producten: Het meest omvattende begrip van een goed of zaak dat geleverd wordt door JR Juristen.
1.5 Diensten: Alle activiteiten die JR Juristen uitvoert in opdracht van de opdrachtgever.
1.6 Website van JR Juristen: De website van JR Juristen is te bereiken via https://jrjuristen.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking op deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.2 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.3 De inhoud van de website van JR Juristen evenals de inhoud van alle andere uitingen van JR Juristen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. JR Juristen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. JR Juristen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden JR Juristen niet. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door JR Juristen gedane aanbieding. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. JR Juristen verschaft de opdrachtgever informatie over de verwachte levertijd van het product. De termijn die wordt gegeven is echter indicatief en overschrijding van de genoemde termijn door JR Juristen verleent de opdrachtgever geen rechten.

Artikel 4 Opdracht
4.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JR Juristen.
4.2. De aanvaarde opdracht leidt voor JR Juristen tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen, tenzij uit de opdracht blijkt dat de uitvoering door een bepaalde al dan niet met name genoemde persoon zelf dient te geschieden.
4.3 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.
4.4 Indien JR Juristen door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is JR Juristen gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 5 Geheimhouding
5.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
5.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
5.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
5.4 Opdrachtgever zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 6 Eigendom
6.1 De door JR Juristen geleverde producten blijven eigendom van JR Juristen tot het moment dat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met JR Juristen gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
6.2 In geval JR Juristen een beroep doet op eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van JR Juristen vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
6.3 De door JR Juristen geleverde producten mogen gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht. Dit is met uitzondering waarin JR Juristen hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
6.4 De inhoud van de JR Juristen website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van JR Juristen en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van JR Juristen.
6.5 Het auteursrecht op de door JR Juristen vervaardigde adviezen, overeenkomsten, of enig ander schriftelijke stuk dat in het kader van de opdracht vervaardigd is, berust bij JR Juristen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JR Juristen is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens, tekstgedeelten, uittreksels, uit voorgenoemde schriftelijke stukken, te publiceren, dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen.
6.6 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn en blijven het exclusieve eigendom van JR Juristen. In zowel overeenkomsten tussen opdrachtgever en JR Juristen evenals in deze algemene voorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.
6.7 Schending van een van de bepalingen uit dit artikel leidt tot een schadevergoedingsplicht bij opdrachtgever, waaronder zeker verstaan de vergoeding van gederfde winst.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Mocht het zijn dat JR Juristen aansprakelijk wordt gesteld, dan is iedere aansprakelijkheid van JR Juristen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht en/of geleverde dienst, althans tot dat gedeelte van de opdracht en/of geleverde dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.2 Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever, met zich meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal JR Juristen niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of andere tekortkoming van deze natuurlijke of rechtspersoon.
7.3 JR Juristen is alleen aansprakelijk voor directe schade. Hier onder kan worden verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie en/of inspanning van JR Juristen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JR Juristen kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
7.4 JR Juristen sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door JR Juristen geleverde producten uit, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van JR Juristen, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
7.5 JR Juristen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en positief contractsbelang.
7.6 De termijn waarbinnen de opdrachtgever enig recht moet geldend maken bedraagt één jaar.

Artikel 8 Overmacht
8.1 JR Juristen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever indien de reden van het niet na kunnen komen voortvloeit uit een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van JR Juristen, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 JR Juristen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan de periode van dertig dagen, is zowel de opdrachtgever als JR Juristen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 9 Honorarium
9.1 Het honorarium van JR juristen wordt per opdracht in overleg met de opdrachtgever bepaald. Indien er op de website tarieven zijn vermeld, is dit een indicatie, waaraan nimmer rechten kunnen worden ontleend.
9.2 In het algemeen wordt het honorarium op basis van verrichtte tijdsbesteding gerekend. De tijdsbesteding is gebaseerd op eenheden van 6 minuten. Het minimum aan tijdsbesteding per activiteit bedraagt derhalve 6 minuten.

Artikel 10 Betaling
10.1 JR Juristen is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen c.q. tussentijdse declaraties te sturen. Betaalde voorschotten worden verrekend met de laatste declaratie. JR Juristen is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten zolang een voorschot of een tussentijdse declaratie niet integraal is voldaan.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn van veertien dagen heeft betaald, zal JR Juristen de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Opdrachtgever is gehouden, binnen veertien dagen na het versturen van de betalingsherinnering, de factuur te betalen. Na het verstrijken van deze veertien dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3,5% per maand.
10.3 Na overschrijding van de in lid 2 genoemde termijn, zullen administratiekosten in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte vijfenzeventig euro bedraagt. Indien JR Juristen over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten van buitengerechtelijke incasso ten belope van 15% van de vordering met een minimum van vijftig euro, vermeerderd met de voorschotten, ten laste van de opdrachtgever.
10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de aan de incasso van de openstaande vordering bestede tijd, te factureren aan de opdrachtgever. De vergoeding per uur is gelijk aan het overeengekomen uurtarief voor de uitgevoerde opdracht. Indien er geen uurtarief is overeengekomen geldt een standaard vergoeding van vijfenzeventig euro per uur exclusief BTW.
10.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, is de opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 11 Klachten
11.1 In het geval opdrachtgevers klachten hebben over de door JR Juristen geleverde producten en/of diensten dienen zij deze zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk in te dienen bij JR Juristen.
11.2 Nadat de klacht door JR Juristen is ontvangen probeert JR Juristen binnen veertien dagen op de klacht te reageren. Mocht JR Juristen hier niet toe in staat zijn, om welke reden dan ook, dan zal JR Juristen een indicatie geven wanneer zij wel op de klacht kunnen ingaan.
11.3 De opdrachtgever en JR Juristen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.3 In geval er een geschil voor de rechter moet komen, wordt dit uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar JR Juristen is gevestigd.

Gemaakt met door HUUR EEN SITE | by Let’s Brand

© JR Juristen